Logo Holbæk Bådelaug

Arbejdspligt i Holbæk Bådelaug – vedtaget på generalforsamlingen 2014

Logo Holbæk Bådelaug

SE OGSÅ…

Vedtægter | Aftaler og betingelser for medlemsskab af Holbæk Bådelaug |

ALLE MEDLEMMER AF HOLBÆK BÅDELAUG

009– der har fast båd- eller jolleplads i havnen, skal mindst én gang om året deltage på fastlagte arbejdslørdage eller deltage i tilsvarende med bestyrelsen aftalt klubarbejde.

 

Opbakningen er stor, og det inkluderer som regel også både godt selskab og god mad, og vi løser en masse vigtige opgaver sammen. Men der er nogle nødvendige regler, for at det fungerer, og alle er med.

 1. Det er alene Bådelaugets bestyrelse, der fastlægger arbejdsopgaverne og de økonomiske rammer.
 2. Et medlem kan ikke selvstændigt udføre arbejde uden bestyrelsens forudgående samtykke og derved påberåbe sig opfyldt arbejdspligt.
 3. Medlemmet kan ikke overdrage sin arbejdspligt til andre.
 4. Bådelaugets landpladsudvalg står for registrering af medlemmernes arbejdsdeltagelse.
 5. Bestyrelsen kan ikke pålægge medlemmer arbejde, som de ikke er i stand til at udføre grundet hensyn til alder, helbred, sikkerhed eller manglende kompetencer.

Sanktion for forsømt arbejdspligt

Opfylder et medlem ikke ovenstående arbejdspligt ét år, tillægges næste års kontingent et forsømmelsesgebyr (pt.kr. 500.-.).
Opfylder medlemmet ikke sin arbejdspligt det følgende år, tillægges dobbelt forsømmelsesgebyr (pt. kr. 1000,-).

Opfylder medlemmet ikke sin arbejdspligt tre år i træk fratages medlemmet sin bådeplads.
Medlemmet orienteres om dette inden årets udgang. Fratagelsen kan af medlemmet ankes på generalforsamlingen.

Medlemmer kan fritages for arbejdspligt ved alvorlig sygdom eller tilsvarende forhold, for et år ad gangen, efter aftale med bestyrelsen. Dette forudsætter medlemmets forudgående henvendelse.

Under særlige omstændigheder, f.eks. ved alvorlig sygdom, kan bestyrelsen dispensere for sanktion.

Manglende betaling af ”arbejdsgebyr” vil medføre eksklusion af Bådelauget efter indstilling fra bestyrelsen til førstkommende generalforsamling.

Holbæk Bådelaug 2015 – bestyrelsen

Arbejdslørdage:

motorsavDatoer for arbejdslørdage vil blive annonceret i medlemsbladet ”Mågen”.
Tilmelding skal ske senest 2 dage før planlagt arbejdslørdag på ophængt tilmeldingsliste i klubhuset, af hensyn til planlægning af arbejdsopgaver og indkøb af mad og drikkevarer.
En arbejdslørdag vil typisk starte kl. 8.00 med fælles morgenmad, og afsluttes med frokost.

Faste arbejdsopgaver:

Efter aftale med bestyrelsen eller en ”holdformand” kan arbejdspligten udføres ved deltagelse i et af nedennævnte, faste arbejdshold med henblik på løbende vedligeholds-arbejde for Holbæk Bådelaug:

Klubarbejde:
 1. Malerhold
 2. Tømrerhold
 3. El-hold
 4. Mediehold
 5. Klubhusrengøring
 6. Slyngelstuerengøring
 7. Græsslåning
 8. Vedligeholdelse af mastekran
 9. Bestyrelse
 10. Klubhusudvalg
 11. Landpladsudvalg
 12. Havneudvalg / pladsmand