HAVNEREGLEMENT – HOLBÆK BÅDELAUG

Siden er opdateret d.15/4-2017

1.
I det omfang økonomien tillader det, og i øvrigt efter forslag fra medlemmer, anskaffer lauget redskaber til fælles brug. Generalforsamlingen fastsætter eventuelle afgifter for brug af disse redskaber.
Laugets materiel må ikke, uden bestyrelsens tilladelse, fjernes fra havnen.
Misbrug vil medføre erstatningsansvar.

2.
Hvert år umiddelbart efter 15. marts fordeler laugets havneudvalg ledige pladser efter anciennitet.

Intet medlem har ret til mere end én pæle- eller kædeplads i havnen.
Jolleplads kan lejes, selv om medlemmet har pæle- eller kædeplads.
Laugets havneudvalg er, til enhver tid, berettiget til at flytte en pladsejer til anden plads, hvis hensynet til bedst mulig udnyttelse af havnepladserne kræver det.
Sælger et medlem sin båd, har vedkommende ret til at fastholde sin plads i salgsåret plus efterfølgende år. Vedkommende har pligt til at oplyse bestyrelsen om dette.
Pladser, som af den ene eller anden grund ikke benyttes, kan korttidsudlejes af laugets havneudvalg.

3.
Medlemmer med fast bådplads i havnen kan, i det omfang det er muligt, leje kabiner.
Undtaget herfra er kabiner, som benyttes til surfudstyr. Disse udlejes blandt alle laugets medlemmer efter gældende regler om anciennitet.

  1. (ændret 2014).
    Både med plads i havnen, samt trailerbåde, skal være ansvarsforsikrede. Ansvarsforsikringen skal være tegnet i pladsindehaverens navn – også i tilfælde hvor flere personer deler en båd.

Bådelaugets bestyrelse, eller en repræsentant udpeget af denne, kan forlange skriftlig dokumentation for et medlems ansvarsforsikring.
Opfylder et medlem ikke kravet om ansvarsforsikring, kan bestyrelsen fratage medlemmet sin bådplads periodisk eller permanent.
Ved gentagne eller grove overtrædelser kan bestyrelsen vælge eksklusion af medlemmet.
Både en permanent fratagelse og eksklusion behandles, og kan af medlemmet ankes, under vilkårene i Bådelaugets paragraf 5.

7.
El må ikke bruges til opvarmning af både uden aftale om betaling for forbruget.

8.
Både som ikke er søsat senest 1/6 kan forlanges flyttet til den sydligste del af landpladsen.

9.
Både må kun henstilles på land efter aftale med pladsmanden.
Både, som ikke har været søsat indenfor de sidste 12 måneder, skal fjernes fra landpladsen.

10.
Hvis en pladsejer, der har betalt plads i havnen, senest den 30/6 definitivt opsiger sin plads, refunderes halvdelen af årslejen under forudsætning af at pladsen kan genudlejes.

11.
Bestyrelsen kan dispensere fra paragraf 8 og 9 i særlige tilfælde.

Vedtaget på generalforsamlingen i Holbæk Bådelaug, januar 2007, revideret 2014, 2015 og 2017.