Logo Holbæk Bådelaug

REGLER FOR MEDLEMSKAB AF HOLBÆK BÅDELAUG

Holbæk Bådelaug

Aftaler og vilkår som .pdf |
Aftaler og vilkår – medlemskab af Holbæk Bådelaug | Vedtægter | Priser |

Velkommen til Holbæk Bådelaug

Ønsker du at blive medlem af Holbæk Bådelaug, så kontakt formand                                                                                                                  Per Frederiksen på mail: frederiksenper@hotmail.com

Holbæk Bådelaug er en god lille havn, hvor vi hjælper hinanden med at skabe et godt miljø til glæde for os alle.
Her er plads til alle, som vil bidrage med stort og småt.

I bestyrelsen ønsker vi fuld åbenhed omkring aftaler og vilkår.
De almindelige vilkår for brug af faciliteter fremgår af denne folder.

Med sejlerhilsen og på bestyrelsens vegne

Per Frederiksen – formand, Holbæk Bådelaug

Vilkår for benyttelse af faciliteter i Holbæk Bådelaug
Tildeling af bådplads

For at få en plads til din båd, skal du være medlem af Holbæk Bådelaug. Som medlem har du et medlemsnummer. Pladser tildeles efter medlemsnummer – laveste nummer først.
Alle medlemmer, som ønsker en plads, skal ansøge hvert forår på en slip, der udsendes sammen med klubbladet Maagen. Sidste frist for ansøgning er 1. januar, hvorefter der tildeles pladser og oprettes en eventuel venteliste.
Medlemmer, der søger efter fristens udløb i ansøgningsåret, tildeles eventuelle ledige pladser efter medlemsnummer, når ventelisten er afviklet.
Det er alene bestyrelsen, der administrerer udlejning af pladser.
Midlertidigt ledige pladser kan tildeles periodisk efter aftale med bestyrelsen eller pladsmanden.
Bestyrelsen garanterer aldrig pladser på forhånd.

Fiskehytter og grejbokse

Vi har i Holbæk Bådelaug, udover fiskehytterne, opført en række grejbokse med det formål at forebygge tyveri af fiskegrej, samt at skabe orden på pladserne omkring fiskehytterne.

Som medlem af Holbæk Bådelaug kan du leje én kvart fiskehytte og/eller én grejboks, såfremt, du har fast bådplads i lauget.
Fiskehytterne og grejboksene er forbeholdt medlemmer til deres private brug af garn og ruser.
Fiskehytterne og grejboksene udlejes efter anciennitet.
Fiskehytterne og grejboksene kan ikke videregives eller udlånes til andre medlemmer uden om bestyrelsen.
Brugere af fiskehytterne og grejboksene forestår vedligeholdelsen af disse samt området omkring dem. Omfattende vedligeholdelse aftales med bestyrelsen.
Såfremt bestyrelsen vurderer, at et medlem ikke benytter sin fiskehytte eller grejboks til formålet, kan bestyrelsen opsige denne og videregive den til et andet medlem.
Lejen opkræves helårligt efter laugets vilkår for kontingent m.v.

Loftkabine

Loftkabiner udlejes til medlemmer, der har bådplads i Holbæk Bådelaug, efter anciennitet på laugets almindelige vilkår for udlejning, kontingent m.v. Loftkabiner skal være mærket med navn og/eller medlemsnummer. Loftkabinerne er til brug for opbevaring af bådudstyr og dertil relevant materiel. Hvis bestyrelsen vurderer, at et medlem ikke benytter sin loftkabine til formålet, kan bestyrelsen opsige denne og videregive den til et andet medlem.

Slæbested

Som medlem af Holbæk Bådelaug kan du gratis benytte slæbestedet til søsætning af din egen båd.
Øvrige brugere skal betale slæbestedsafgift med et beløb pr. dag eller ved køb af årskort, der giver ret til frit at søsætte egen båd fra slæbestedet.
Ved søsætning skal trailer markeres med tydeligt mærkat, der påviser medlemskab eller betalt årskort.

Frihavnsordningen

Holbæk Bådelaug er medlem af Frihavnsordningen. Det betyder, at du kan ligge gratis i flere dage i andre havne, der er med i ordningen – dog på visse vilkår.
For at komme med i ordningen skal du købe et frihavnsmærkat hos pladsmanden eller af bestyrelsen.
Det er et krav, at du har en fast plads i Holbæk Bådelaug for at købe mærkatet.
Du må ikke overdrage dit mærkat til andre bådejere.

Brug af el

Du må gerne bruge el i båden til apparater med lavt strømforbrug, som ladere og lignende. Vi har dog nogle vilkår:

Både på land må aldrig forlades med el tilsluttet uden aftale med pladsmanden.
I sejlsæsonen fra 15. april til 15. oktober må du altid have el tilsluttet din båd, når den ligger i vandet.
Ligger din båd i vandet udenfor sæsonen, må du kun have el tilsluttet efter aftale med pladsmanden.
Alt højt forbrug, som varmeapparater, affugtere og lignende skal altid tilsluttes bimåler og afregnes.
Pladsmanden kan afkoble el fra både, hvis han vurderer, at der er risiko eller misbrug.

Er du i tvivl, så spørg – og brug altid el med omtanke.

Arbejdspligt i Holbæk Bådelaug – vedtaget på generalforsamlingen 2014

• Alle medlemmer, der har båd-/jolleplads i havnen, skal mindst én gang om året deltage på fastlagte arbejdslørdage, eller deltage i tilsvarende, med bestyrelsen aftalt, klubarbejde.

• Det er alene Bådelaugets bestyrelse, der fastlægger arbejdsopgaverne og de økonomiske rammer.

• Et medlem kan ikke selvstændigt udføre arbejde uden bestyrelsens forudgående samtykke og derved påberåbe sig opfyldt arbejdspligt.

• Medlemmet kan ikke overdrage sin arbejdspligt til andre.

• Bådelaugets landpladsudvalg står for registrering af medlemmernes arbejdsdeltagelse.

• Bestyrelsen kan ikke pålægge medlemmer arbejde, som de ikke er i stand til at udføre grundet hensyn til alder, helbred, sikkerhed eller manglende kompetencer.

Sanktion for forsømt arbejdspligt

• Opfylder et medlem ikke ovenstående arbejdspligt ét år, tillægges næste års kontingent et forsømmelsesgebyr (pt.kr. 500.-.).

• Opfylder medlemmet ikke sin arbejdspligt det følgende år tillægges dobbelt forsømmelsesgebyr (pt. kr. 1000,-).

• Opfylder medlemmet ikke sin arbejdspligt tre år i træk fratages medlemmet sin bådeplads. Medlemmet orienteres om dette inden årets udgang. Fratagelsen kan af medlemmet ankes på generalforsamlingen.

• Medlemmer kan fritages for arbejdspligt ved alvorlig sygdom eller tilsvarende forhold, for et år ad gangen, efter aftale med bestyrelsen. Dette forudsætter medlemmets forudgående henvendelse.

• Under særlige omstændigheder, f.eks. ved alvorlig sygdom, kan bestyrelsen dispensere for sanktion.

• Manglende betaling af ”arbejdsgebyr” vil medføre eksklusion af Bådelauget efter indstilling fra bestyrelsen til førstkommende generalforsamling.