Logo Holbæk Bådelaug

REGLER FOR MEDLEMSSKAB AF HOLBÆK BÅDELAUG

Holbæk Bådelaug

Aftaler og vilkår som .pdf |
Aftaler og vilkår – medlemsskab af Holbæk Bådelaug | Vedtægter | Priser |

 • Der er venteliste på bådpladser…
 • Alle medlemmer er aktive medlemmer og deltager i årlige arbejdslørdage
 • Klubhuset kan kun lejes af medlemmer

AFTALER & VILKÅR – HOLBÆK BÅDELAUG

Velkommen til Holbæk Bådelaug

Holbæk Bådelaug er en god lille havn, hvor vi hjælper hinanden med at skabe et godt miljø til glæde for os alle.Her er plads til alle, som vil bidrage med stort og småt.

I bestyrelsen vil vi have fuld åbenhed omkring aftaler og vilkår.
De almindelige vilkår fremgår af denne side.

Med sejlerhilsen

Per Frederiksen – Formand, Holbæk Bådelaug April 2015


Vilkår for benyttelse af faciliteter i Holbæk Bådelaug

Tildeling af bådplads

 1. For at få en plads til din båd, skal du være medlem af Holbæk Bådelaug
 2. Som medlem har du et medlemsnummer: – Pladser tildeles efter medlemsnummer – laveste nummer først
 3. Alle medlemmer, som ønsker en plads, skal ansøge hvert forår på en slip, der udsendes sammen med klubbladet Maagen Sidste frist for ansøgning er d.1. Marts, hvorefter der tildeles pladser og oprettes en eventuel venteliste.
 4. Medlemmer der søger efter fristens udløb i ansøgningsåret, tildeles eventuelle ledige pladser efter medlemsnummer, når ventelisten er afviklet
 5. Det er alene bestyrelsen, der administrerer udlejning af pladser
 6. Midlertidigt ledige pladser kan tildeles periodisk efter aftale med bestyrelsen eller pladsmanden
 7. Bestyrelsen garanterer aldrig pladser på forhånd

Slæbested

Som medlem af Holbæk Bådelaug kan du gratis benytte slæbestedet til søsætning af din egen båd.
Øvrige brugere skal betale slæbesteds-afgift med et beløb pr. dag eller ved køb af årskort, der giver ret til frit at søsætte egen båd fra slæbestedet.

Ved søsætning skal trailer markeres med tydeligt mærkat, der påviser medlemskab eller betalt årskort.

Fiskehytter

Som medlem af Holbæk Bådelaug kan du leje en ¼ fiskehytte såfemt, du har bådplads i lauget, eller deler båd med et andet medlem. Fiskehytterne udlejes efter anciennitet. Lejen opkræves helårligt efter laugets vilkår for kontingent m.v. Brugere af fiskehytterne forestår vedligeholdelsen af disse samt området omkring dem.
Såfremt bestyrelsen vurderer, at et medlem ikke benytter sin fiskehytte til formålet, kan bestyrelsen opsige denne og videregive den til et andet medlem.

Grejbokse til fiskeudstyr

Grejboksene er forbeholdt medlemmer til deres brug af fiskegrej – der tildeles max én boks pr. medlem.
Boksene administreres af bestyrelsen. De tildeles efter ansøgning og anciennitet – dog har medlemmer uden fiskerhytte fortrinsret.

Medlemmer med grejboks skal have bådeplads i Holbæk Bådelaug. I tilfælde af, at flere medlemmer deler en båd, kan der dispenseres herfor – dog tillades højst to medlemmer/grejbokse pr. båd.
Boksene kan ikke videregives til eller deles med andre medlemmer uden om bestyrelsen.
Brugere af grejboksene forestår vedligeholdelsen af disse samt området omkring dem.

INDSKUD 500 .KR

Medlemmer, der ønsker grejboks, betaler et indskud på kr. 500. Indskuddet kan reguleres, og tilbagebetales ikke ved opsigelse.
Såfremt bestyrelsen vurderer, at et medlem ikke benytter sin grejboks til formålet, kan bestyrelsen opsige denne og videregive den til et andet medlem.

Loftkabine

Loftkabiner udlejes til medlemmer, der har bådplads i Holbæk Bådelaug, efter anciennitet på laugets almindelige vilkår for udlejning, kontingent m.v. Loftkabiner skal være mærket med navn og/eller medlemsnummer. Loftkabinerne er til brug for opbevaring af bådudstyr og dertil relevant materiel. Såfremt bestyrelsen vurderer, at et medlem ikke benytter sin loftkabine til formålet, kan bestyrelsen opsige denne og videregive den til et andet medlem.

Frihavnsordningen

Holbæk Bådelaug er medlem af Frihavnsordningen. Det betyder, at vi kan ligge gratis i flere dage i andre havne, der er med i ordningen – dog på visse vilkår.
For at komme med i ordningen skal du købe et frihavnsmærkat hos pladsmanden eller af bestyrelsen.
Det er et krav, at du har en fast plads i Holbæk Bådelaug for at købe mærkatet.
Du må ikke overdrage dit mærkat til andre bådejere.

Brug af el

Du må bruge el på broer og landpladser til kortvarig opladning, brug af værktøj og lignende.
Det er ikke tilladt at anvende el til at opvarme både uden aftale med bestyrelsen.

Vi har en måler til aflæsning af forbrug, som kan afegnes efter aftale.
Hvis der måles et meget højt el-forbrug på en båd, der ikke har en aftale, vil ejeren blive afkrævet betaling for forbruget efter bestyrelsens vurdering.

Arbejdspligt i Holbæk Bådelaug – vedtaget på generalforsamlingen 2014

Alle medlemmer, der har båd-/jolleplads i havnen, skal mindst én gang om året deltage på fastlagte arbejdslørdage, eller deltage i tilsvarende, med bestyrelsen aftalt, klubarbejde…
 1. Det er alene Bådelaugets bestyrelse, der fastlægger arbejdsopgaverne og de økonomiske rammer
 2. Et medlem kan ikke selvstændigt udføre arbejde uden bestyrelsens forudgående samtykke og derved påberåbe sig opfyldt arbejdspligt
 3. Medlemmet kan ikke overdrage sin arbejdspligt til andre
 4. Bådelaugets landpladsudvalg står for registrering af medlemmernes arbejdsdeltagelse
 5. Bestyrelsen kan ikke pålægge medlemmer arbejde, som de ikke er i stand til at udføre grundet hensyn til alder, helbred, sikkerhed eller manglende kompetencer

Sanktion for forsømt arbejdspligt

Opfylder et medlem ikke ovenstående arbejdspligt ét år, tillægges næste års kontingent et forsømmelsesgebyr (pt.kr. 500.-.).

Opfylder medlemmet ikke sin arbejdspligt det følgende år tillægges

dobbelt forsømmelsesgebyr (pt. kr. 1000,-)…

Opfylder medlemmet ikke sin arbejdspligt tre år i træk fratages medlemmet sin bådeplads.
Medlemmet orienteres om dette inden årets udgang. Fratagelsen kan af medlemmet ankes på generalforsamlingen.

Medlemmer kan fritages for arbejdspligt ved alvorlig sygdom eller tilsvarende forhold, for et år ad gangen, efter aftale med bestyrelsen. Dette forudsætter medlemmets forudgående henvendelse.

Under særlige omstændigheder, f.eks. ved alvorlig sygdom, kan bestyrelsen dispensere for sanktion.

Manglende betaling af ”arbejdsgebyr” vil medføre eksklusion af Bådelauget efter indstilling fra bestyrelsen til førstkommende generalforsamling.

Holbæk Bådelaug 2015 – bestyrelsen
OPDATERET

Marts 2016 – Webmaster.