DER ER NU SNART SKVULP-FESTVIAL I HOLBÆK

Og det betyder en masse trafik på havneområderne i Holbæk – og det er jo godt med gæster så længe de opfører sig nogenlunde fornuftigt…

DER HAR IGEN VÆRET INDBRUD I SKURE I HOLBÆK BÅDELAUG

Der har været indbrud i 4 skure i April/Maj 2019.

HVAD NU HVIS MEDLEMMER AF HOLBÆK BÅDELAUG PÅGRIBER EN GERNINGSMAND/-PERSON

Må de så fysisk fastholde personen og fortage en “civil anholdelse”..?

UANSET HVAD – TILKALD POLITIET..

REGLER OM CIVIL ANHOLDELSE
Citat fra Wikipedia:

Lovgrundlag

Reglerne for politiets anholdelser og civil anholdelse er stort set ens. Det følger af Retsplejeloven:
§ 755. Politiet kan anholde en person, der med rimelig grund mistænkes for et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale, såfremt anholdelse må anses for påkrævet for at hindre yderligere strafbart forhold, for at sikre hans foreløbige tilstedeværelse eller for at hindre hans samkvem med andre.

Reglerne for civile anholdelser fremgår af stk. 2:
Stk. 2. Samme beføjelser har enhver, der træffer nogen under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale. Den anholdte skal snarest muligt overgives til politiet med oplysning om tidspunktet og grundlaget for anholdelsen.

For anholdelser gælder et proportionalitetsprincip:
Stk. 4. Anholdelse må ikke foretages, hvis frihedsberøvelse efter sagens art eller omstændighederne i øvrigt ville være et uforholdsmæssigt indgreb.

Formålet med muligheden for en civil anholdelse er primært, at det skal være muligt for private personer at foretage en retshåndhævelse i tilfælde af, at politiet ikke har denne mulighed.

Forhold for den der anholder
Der er mindst tre forudsætninger for at foretage en civil anholdelse:

  1. Direkte forbindelse til en kriminel handling, snarlig overgivelse til politiet med angivelse af eksakt hændelsesforløb og at handlingen er påkrævet.
  2. Man kan kun anholde for forhold, der er offentligt påtalt. Det gælder f.eks. groft hærværk, men ikke simpelt hærværk.
  3. Der skal anvendes mindst mulig magt. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at binde den anholdte eller anvende håndjern. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at foretage en visitation af den anholdte. Men det er tilladt at foretage en sikkerhedsvisitation, hvis man fx har en formodning om, at den anholdte er bevæbnet.

Der har været mindst en sag, hvor civile er blevet straffet for at have flyttet en civilt anholdt. (Selv om pædagoger fulgte politiets instruktion om institutionens beboerne). Det korrekte at gøre er at tilkalde politiet, der så kan flytte vedkommende. Hvis en civil anholdelse viser sig at være uretmæssig, kan den anholdte kræve erstatning.

Citat slut..

ER DER MEDLEMMER DER MENER AT FOTOS O.L PÅ HJEMMESIDEN UDGØR EN SIKKERHEDSRISIKO..?

Kontakt formanden så sender han det videre til webmasteren.