Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde – Holbæk Bådelaug Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 19.00

Logo Holbæk Bådelaug

Dagsorden:
  1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.
    Referatet godkendt.
  2. 2) Økonomi v. Torben.
    Vi har en kassebeholdning på 572.241, 14 kr. Økonomien er god. Medlemstallet er højt; 197 medlemmer.
  3. 3) Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden:

Møde med kommunen omkring havneudviklingen – hvad nyt er der?
Vi sætter både op på vores nuværende landplads til efteråret. Det forventes, at den nye landplads bliver klar i løbet af vinteren. Fra 2022 regner vi med at flytte. Der skal bygges en servicebygning i træ på vores nuværende landplads i løbet af 2022.

Skiltning, regler og forbehold i forhold til ’gæster’ udefra.

Vi har haft for mange gæster og for meget affald på de mere private områder. Vi opsætter skilte der, hvor det er nødvendigt af hensyn til renholdelse og åbenhed. Vi har skiltet ’badning forbudt’ ved mastekranen og ydermolden.

Status på gæstesejler der snød med havnepenge.

En gæstesejler har en restance på 1.920 kr. Sagen er overdraget til inkasso

Landplads og havneudvalg:

Maling af hytter, opsætning af kæde på nordbroen, græsslåning m.m. i løbet af sommeren.
Der er folk til at male hytter – vi sætter det i gang snarest. Vi lægger opgaver ud til medlemmerne på en liste i klubhuset.

Klubhus:
Maagen:

Næste nummer kommer til september

Evt.

Vi køber mærkater til trailerbåde, så vi kan se medlemsnummer på de bådejere, som har medlemskab eller årskort.