Dronefoto af Ali Adel Issa - Holbæk Bådelaug 2016

Generalforsamling – Holbæk Bådelaug Søndag den 2. februar 2020 kl. 10.00

Logo Holbæk Bådelaug - et anker, vand og to træerDagsorden: Referent: Stig Olsson

 1. 1. Valg af dirigent og referent
  Dirigent: John Just valgt Referent: Stig Olsson valgt
 2. 2. Formandens beretning
  a) Beretning havneudvalg b) Beretning klubhusudvalget c) Beretning landplads-udvalget d) Beretning medieudvalg
  (Beretningerne sættes samlet under afstemning)
  Formand Per Frederiksen: Det har været et godt år for Bådelauget. Alle har udført arbejdspligt. Aftaler med Holbæk Kommune er ikke på plads endnu, men alle laugets ønsker en medtaget i de foreløbige planer. 19 medlemmer står på venteliste til en bådplads. Hjemmesiden er velfungerende og klubbladet Mågen har 20 års jubilæ-um. Erika Nicolajsen har været med fra starten og meget stor tak til hende. Fint sam-arbejde med pladsmand Svend Åge Jensen. Hele klubhusudvalget stopper. Stor tak til dem: Per Rasmussen, Poul Lynge, Jens Dybvad. Godt samarbejde i bestyrelsen. Mange medlemmer har ydet en ekstra indsats.
  a) Per Frederiksen: Styr på båd- og landpladser. b) Per Rasmussen orienterede om afholdte klubhusarrangementer. c) Dennis Iversen: Alle med arbejdspligt har udført arbejde.
  d) Torben Præst: Tak til Erika og Frank for arbejde med hjemmeside og klubblad. Indlæg modtages med glæde. Beretning vedtaget
 3. 3. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen:
  Afstemning om udmeldelse af DFU (Frank Skibby) Frank Skibby er ikke tilstede så punktet bortfalder. Per Frederiksen redegjorde kort for problemet.
  Bådelauget udmeldes ikke af DFU.
 4. 4. Regnskab og budget
  Præsentation og godkendelse
  Kasserer Torben Storm fremlagde 2019 regnskabet. Indtægterne har været lidt min-dre en budgetteret. Foreningens økonomi er god. Budget for 2020 præsenteret. Regnskab og budget vedtaget.
 5. 5. Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2019
  Kontingent og afgifter bibeholdes.
 6. 6. Valg til bestyrelsen a) Per Frederiksen, formand – ønsker at genopstille. b) Torben Præst, medieudvalget – ønsker at Torben genopstille. c) Valg af bestyrelses-suppleanter: Søren Nerup og Knud Lykke genopstiller. a) Per Frederiksen genvalgt som formand.
  b) Torben Præst genvalgt. c) Søren Nerup og Knud Lykke genvalgt.
 7. 7. Valg af udvalg
  a) Havneudvalg – Svend Aage Jensen og Per Frederiksen ønsker at genopstille. b. Klubhusudvalg – hele udvalget stopper – der skal vælges nye medlemmer. – Suppleant: André Steenberg c. Udlejning af klubhus – Søren Nerup ønsker at fort-sætte. d. Landpladsudvalg – Knud Lykke genopstiller. Stig Olsson genopstiller ik-ke. e. Medieudvalget – Erika Nicolajsen og Frank Skibby ønsker at fortsætte. Beg-ge genvalgt.
  a) Svend Aage Jensen og Per Frederiksen er genvalgt.
  b) Josephine Røgilds, Niels Lyskær, Knud Seidelin, Poul Sieg og Jørn Kok valgt. – Suppleant: André Steenberg valgt. c) Søren Nerup genvalgt. d) John Aabeck valgt. e) Erika Nicolajsen og Frank Skibby er genvalgt.
 8. 8. Valg til revision – Følgende er på valg:
  Erling Brønnum Suppleant: Knud Lykke Olsen. Erling Brønnum valgt. Suppleanter: Knud Seidelin er valgt.
 9. 9. Eventuelt
  Per Rasmussen: Søsætning med vognmand 18. april.
  Knud Lykke: Studiegruppe i duelighedstegn starter. Medlemmer med gaster er vel-komne.
  Luffe Hjulgaard: Problem med fiskeaffald på landpladsen.
  Josephine Røgilds: Ønske om motorkursus.
  John Aabeck: Foredrag om sejlads i varme lande. 10/3 kl.19. Se hjemmesiden.