Generalforsamling i Holbæk Bådelaug

Søndag den 6. februar 2022 kl. 10.00 i klubhuset.

Dagsorden:

 1: Valg af dirigent og referent.
John Just (dirigent), Stig Olsson (referent) valgt.

2: Formandens beretning

Per Frederiksen: Der er skiftet forsikringsselskab.
Bådelauget har pt. 209 medlemmer. 20 på venteliste til bådplads.
Økonomien er god.

Der har været store anlægsarbejder på og omkring vores område i det forgangne år.
Den nye landplads ikke færdig. Det er uklart hvornår vi kan tage den i brug.

 1. Beretning fra havneudvalget.
  Per F: Der forhandles med kommunen om langtidsaftale. Forhandlingerne foretages sammen med de andre foreninger på havnen.
 2. Beretning fra klubhusudvalget. Der har ikke været store arrangementer pga. corona.
 3. Beretning fra landpladsudvalget.
  Per F: Ny mand vedligeholder mastekranen.
  Der skal lægges fliser omkring de nye fiskerhytter og sættes nye kantpæle.
  Arbejdspligten genindføres.
 1. Beretning fra medieudvalget.
  Torben Præst: Tak til Erika for arbejde med Mågen. Indlæg ønskes.
  Det er dyrt at sende Mågen med post, derfor opfordres man at meddele sin mailadresse.
  Frank stopper som webmaster efter mange års flot arbejde. En stor tak til ham. Der er fundet en afløser: Ronnie Damsgaard

(Beretningerne sættes samlet under afstemning)
Beretningerne blev vedtaget.

 1. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen
  Jubilæumsfest 40 år 27. august. Nedsættelse af et udvalg til at arrangere jubilæet sammen med klubhusudvalget. Fastsættelse af en budgetramme og evt. egenbetaling.
  Per F orienterede.
  Udvalg: Poul Siig, Frank Skibby og Søren Nerup valgt
  Forskellige muligheder for musik drøftedes.
  Der bør være tilmelding. Egenbetaling 100 – 150 kr. (bestyrelsen fastlægger.)
  Evt. åbent arrangement om dagen. Lukket fest om aften.
  Beløbsramme 80.000 kr.

 

 1. Regnskab og budget – præsentation og godkendelse
  Kontingent opkræves 1. marts.
  Alle der ikke har meddelt mailadresse bedes gøre det så hurtigt som muligt.
  Vedtaget.

 

 1. Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2022
  Uændret. Vedtaget.
 1. Valg til bestyrelsen
  1. Per Frederiksen – formand – ønsker at genopstille. Genvalgt
  2. Torben Præst– ønsker at genopstille. Genvalgt.
  3. Valg af bestyrelsessuppleanter: Søren Nerup og Knud Lykke genopstiller. Begge genvalgt.

 

 1. Valg til udvalg
  1. Havneudvalg – Svend Aage og Per Frederiksen ønsker at genopstille. Begge genvalgt.
  2. Klubhusudvalg – Nils Nykjær, Josefine Røgilds, Knud Seidelin og Poul Siig genopstiller.
   Josefine genopstiller ikke. De andre genvalgt.
   Suppleant: Efterlyses på hjemmesiden da ingen meldte sig på generalforsamlingen.
  1. Udlejning af klubhus – Søren Nerup ønsker at fortsætte. Genvalgt
  2. Landpladsudvalg – Knud Lykke genopstiller. Genvalgt
  3. Medieudvalget – Erika Nicolajsen ønsker at fortsætte. Frank Skibby afløses Ronnie Damsgaard.

 

 1. Valg til revision
  Erling Brønnum revisor – genopstiller. Genvalgt
  Knud Seidelin suppleant. Genvalgt.

 

 1. Eventuelt
  Forslag fra medlem: Der ønskes en dram til morgenkaffe på generalforsamlingen. Afstemning: ikke vedtaget.
  Forespørgsel om muligheder for at få bådplads. Per orienterede.
  Problemer med vandscootere drøftedes.
  Brug af forskellige bådstativer drøftedes..
  Bestyrelsen udarbejder funktionsbeskrivelse for udvalg.