Foto af nye fiskehytter. Bygget af EUC.

Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. OK
  2. Økonomi v. Torben.
    Status på økonomien saldo dd. Kr 551.994,43 og medlemstallet 175
  3. Nyt fra formanden og udvalgene
Formanden:

Lokalplansforslag – tilbagemeldingen fra kommunen.
Vores forslag er indtil videre gledet fint igennem hos Mads Næsgaard. Den sti, der er afmærket, er en 5 m bred kørevej, så vi kan få både og kran igennem. Vi tror på, at det går igennem.

Midlertidig forlængelse af vores kontrakt – oplæg fra kommunen. Kontraktforhandlingen er gået i stå pga. lokalplan og Corona. Det kommer til at tage nogen tid endnu. Der er stillet i udsigt, at vi må tage en midlertidig forlængelse på to år. Vi er positive.
Hegn og affald: Der er sat skilt op ved mastekranen. Toiletter er kommet (2 i en lille vogn). Affald er ikke på plads endnu.
Opmåling af søspejdernes grund – aftale med dem. Per går videre med det og laver en aftale mad Søspejderne. Vi skal alle måle op, når aftalerne er på plads.

Ballade på havnen – aftaler med politiet.

Der hat været forskelligt. Vi har løbende kontakt med Politiet. De vil komme forbi jævnligt.
Hvis der er ballade, så ring til Politiet – og orienter efterfølgende Per.
Vi er opmærksomme på situationen!

Landplads:

Det frivillige arbejde – hvad er status?
Der er lavet en liste over, hvilke aftaler der er lavet med de enkelte medlemmer. Der har været fin tilslutning. Dennis har stadig nogle opgaver, som man kan melde sig til.
Gelænder på Nordbroen. Der kommet et tilbud. Vi arbejder videre med det.
Vi skal have kigget på vandhanerne på broerne. Måske er det uheldigt, at man kan komme til at ”vride” hanerne når man går forbi.
Der er behov for et par klamper på vestsiden af flydebroen.

Klubhus:

Sankt Hans arrangement. Hvad er aftalt? – Der bliver ikke noget!
Fest i forbindelse med arbejdslørdag overvejes!
Kurser:
Kommende kurser. Intet nyt.

Maagen:
Næste nummer.
Medio september

Havneudvalg:

Ventelisten – de sidste fordelte pladser. Per bliver kimet ned. Vi må fastholde, at der er tre til fire års ventetid. Der er en enkelt eller to lånepladser, som nu er blevet tilbudt efter reglerne.

Evt.

Næste møde 25.8
Referat

Torben Præst